Ordinær generalforsamling, torsdag 5. marts kl. 19.00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Ringkøbing Ro- og Kajakklub torsdag den 5. marts 2015 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Kun fremmødte aktive medlemmer har stemmeret og taleret på generalforsamlingen som er beslutningsdygtig uanset de fremmødte antal, når mødet er lovligt indvarslet.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling, må indgives skriftligt til formanden senest 8 dage forinden. Intet forslag der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til lovene kan komme til afstemning på generalforsamlingen. Af mødets forløb optages referat der underskrives af sekretæren og dirigenten.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab og budget
 4. Indkomne forslag
  (Forslag skal afleveres skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen)
  a. Forslag fra bestyrelsen: Vedtægtsændring af § 6 angående fastsættelse af kontingent:
  § 6) "Kontingent: Kontingent og betalingsterminer for aktive og passive medlemmer fastsættes af den ordinære generalforsamling."
  ønskes ændret til:
  § 6) "Kontingent: Kontingent og betalingsterminer for aktive og passive medlemmer fastsættes af den siddende bestyrelse."
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  a) Astrid Plougsgaard (modtager genvalg)
  b) Lilly Hauritz (modtager genvalg)
  c) Hanne Sloth Pedersen (modtager ikke genvalg)
  d) Vakant
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Uddeling af pokaler
 10. Uddeling af præmier for roede kilometer
 11. Eventuelt