Indkaldelse til generalforsamling 2021

Kære medlem af Ringkøbing Ro-og Kajakklub

Du indbydes hermed til generalforsamling 23/3-21 -  kl. 18.30

Dagsorden:

 • Valg af ordstyrer                              
 • Beretning fra bestyrelsen
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
 • Behandling af indkomne forslag:
 • Det Blå Trail Center, Interessetilkendegivelse fra RRKK
 • Valg til bestyrelsen
 • Valg af revisorer og revisorsuppleant
 • Uddeling af pokaler
 • Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling, skal sendes på mail til ringkoebing.kajak@gmail.com senest 15/3-2021

Alt efter CoViD 19 situationen bliver den enten afholdt Virtuelt, I lånte større lokaler eller i klubben, mere information herom når vi kommer tættere på.

 

Som baggrundsinformation for behandlingen af punktet vedrørende det Blå Trail Center:

Det Blå Trail og Det Blå Trailcenter

Som du måske har læst i avisen, er det arbejde i gang med et Blåt Trail i forbindelse med Vonåen, hvor man gerne vil have flere ud og benytte den dejlige natur langs og på Vonåen.  Du kan læse mere her: https://www.udviklingsforum.dk/app/webroot/uploads/20190804-vona---bla---trail.pdf

I forbindelse med det Blå Trail er det stillet forslag om en fase 2 med oprettelse af et Blåt Trail Center der hvor klubben ligger i dag.  Det er Ringkøbing udviklingsforum der er initiativtager til forslaget. Bestyrelsen er involveret i drøftelserne og vi er nu så langt at det er bestyrelsens holdning, at klubbens medlemmer skal spørges, før der kan arbejdes videre med forslaget og RRKK indsender en positiv interessetilkendegivelse. Forslaget er på et meget tidligt stadie, og der er derfor langt flere spørgsmål end svar på nuværende tidspunkt. Men vi er som forening og hoved interessent blevet bedt om en interessetilkendegivelse før første skitseforslag sendes til lokale-og anlægsfonden som en indledende ansøgning om støtte

Blå Train Center kort fortalt:
 • Klubhuset skal ombygges (se vedhæftede skitseforslag) så der er plads til andre foreninger, skoler, private aktører og offentlig adgang til dele af bygningen - herunder toiletter
 • Nuværende interessenter har vist interesse i at dele faciliteter:  Ringkøbing skole, Ungdomsskolen, måske Team-Nord (Privat Outdoor event udbyder)
 • Der skal etableres en paraplyorganisation der kan håndtere flere foreninger og brugere herunder RRKK.  
Fordele/ulemper:
 • Ringkøbing Ro-og Kajakklub bliver åbnet op mod offentligheden
 • Potentiale for flere og måske yngre medlemmer som modvægt til vores faldende medlemstal
 • Mere liv i og omkring klubben og mulighed for flere til at benytte området omkring - og klubben
 • Risiko for at miste nogle af de nuværende medlemmer
 • RRKK’s bygningsmasse bliver fremtidssikret mod stigende vandstand (Klubhuset er udenfor digerne)
 • Bygningen bliver opgraderet med ny faciliteter og får et arkitektonisk løft
 • Hovedfokus og forudsætning for støtte i projektet er en stor bredde i benyttelse af bygningsmassen og området , hvormed RRKK bliver en mindre del af noget større, Ro- og Kajak er ikke længere omdrejningspunktet.
 • RRKK mister selvbestemmelsen over bygningen, ejerskab er for nuværende uafklaret.
 • Risiko for ”gnidninger” mellem forskellige typer brugere af faciliteterne

Der vil i etableringsfasen skulle nedsættes en arbejdsgruppe der skal være RRKK’s stemme i projektet som er estimeret til at have en tidshorisont på omkring 3-4 år.

Det vil være en relativ stor opgave over en lang tidsperiode, da der er mange aspekter og mange detaljer der skal gennemtænkes og findes løsninger til mht. bygninger, organisation og fremtidig drift.

Medlemmerne af den nuværende bestyrelse har ikke mulighed for at løfte opgaven, så der skal findes en eller flere ildsjæle i klubben, hvis vi skal gå videre med drøftelserne og som vil være en del af den fremtidige bestyrelse.

 

Med venlig hilsen

Ringkøbing Ro- og Kajakklub