Indkaldelse til generalforsamling

Klubbens medlemmer indbydes hermed til generalforsamling tirsdag d. 10/3 kl. 19:00. Dagsorden i følge vedtægterne.

Vi vil gerne igen opfordre alle der kunne have lyst, til at stille op til bestyrelsen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal i henhold til vedtægterne være formanden i hænde senest 8 dage forinden.

Dagsorden:

  • Beretning fra bestyrelsen
  • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg
       1. til bestyrelsen + 2 suppleanter
       2. af revisorer og revisorsuppleant
  • Eventuelt 
En stor tak for indsatsen og rigtigt godt samarbejde, skal lyde til de afgående medlemmer af bestyrelsen, Michael Vej og Randi Nymand.